top of page

de klachtenprocedure van

DE HOGE WAAI

KLACHTEN EN KLACHTENPROCEDURE  

 

Een veilige school

Natuurlijk wilt u uw kind naar een veilige school sturen. Veilig voor kinderen, leerkrachten en alle anderen die met onze school te maken hebben. Een gevoel van veiligheid vinden wij erg belangrijk, voorwaarde zelfs om tot leren te komen. Wij voelen ons, samen met u, verantwoordelijk voor het realiseren van een veilig klimaat.

 

Klachtenregeling, machtsmisbruik en vertrouwenscontactpersonen

Indien er onvrede bestaat over gedragingen en beslissingen dan wel het nalaten van gedragingen en het niet nemen van beslissingen door een persoon of groepering, kan daarover een klacht worden ingediend. Wij gaan ervan uit dat u eerst een oplossing zoekt met de directbetrokkene(n). Wanneer dit niet naar tevredenheid verloopt, kunt u contact opnemen met de directie van de school. Mocht dit ook geen oplossing bieden, dan hebben we een procedure voor melding en afhandeling van eventuele klachten. Op school is er een klachtenregeling ter inzage aanwezig.

Interne vertrouwenspersoon

Op De Hoge Waai is een interne vertrouwenspersoon aanwezig:

Sonja Vissers (telefoonnummer: 0162-512055, mailadres: sonja.vissers@dehogewaai.nl). Leerlingen en/of ouders kunnen bij deze persoon terecht voor klachten rondom seksueel ontoelaatbaar gedrag, fysiek of psychisch geweld door medewerkers van de school. De interne vertrouwenspersoon bespreekt welke stappen ondernomen zouden kunnen worden. De naam "vertrouwenspersoon" doet misschien vermoeden dat u informatie vertrouwelijk kunt delen. Dat is niet altijd het geval. Alle personeelsleden op school moeten zich houden aan de meld- en aangifteplicht. Dat betekent dat we bij mogelijke zedenmisdrijfzaken aangifte moeten doen bij de politie. Uiteraard zal er te allen tijde discreet en zorgvuldig met uw informatie worden omgegaan. Eventueel wordt doorverwezen naar een externe vertrouwenscontactpersoon.

Zowel de interne- als de externe vertrouwenspersonen hebben geheimhoudingsplicht. Dat betekent dat er alleen met uw toestemming aan anderen informatie gegeven mag worden. 

 

Externe vertrouwenspersoon

De Hoge Waai heeft één externe vertrouwenspersoon. Leerlingen /ouders kunnen naar een externe vertrouwenspersoon worden doorverwezen door een interne vertrouwenscontactpersoon. Men kan ook rechtstreeks contact opnemen. Onze externe vertrouwenspersoon is mevrouw Irma van Hezewijk van bureau Vertrouwenswerk. Haar telefoonnummers is 06 54647217 en het mailadres: irmavanhezewijk@vertrouwenswerk.nl. Zij beoordeelt of de klacht moet worden doorverwezen naar de landelijke klachtencommissie.

Het reglement van de klachtencommissie kunt u vinden op:

www.GCBO.nl

Geschillencommissie Bijzonder Onderwijs

Postbus 82324

2508 EH Den Haag

 

Pestcoördinator

Voor klachten die met pestgedrag te maken hebben en die u niet met de leerkracht van uw kind kunt oplossen, is Sonja de Winter het aanspreekpunt. Zij is te bereiken via het telefoonnummer van de school: 0162 512055 of per mail sonja.de.winter@dehogewaai.nl                                                     

bottom of page